Unit Magnet – posefiltre

HiFlux Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene ved magnet- og posefiltrering.

HiFlux Units anvendes til delstrømsfiltrering i varme og køleinstallationer, idet både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til under 1 mikron kan tilbageholdes i filteret.

Delstrømsfiltrering anvendes hvor der er krav om kontinuerligt gennemstrømning også under rensning af filteret. Effektiv fjernelse af snavs og magnetiske partikler fra væsken reducerer antallet af ned-brud i systemet og forlænger levetiden væsentligt for måleudstyr, varmevekslere, pumper, ventiler og andre komponenter.

Ved delstrøms filtrering ledes 5-15% af det totale flow ud af systemet og pumpes gennem magnet/posefilteret hvorefter det føres tilbage til systemet – renset for slam og magnetit. Da delstrømsfilteret ikke er placeret i hovedkredsen, kan gennemstrømningen i filteret afbrydes, og filteret renses, uden at hovedstrømmen afbrydes.

Vedvarende reduktion af slamindholdet reducerer sedimentationen i varmevekslere, rør og andre komponenter, hvilket er med til at holde varmetransmissionen i topform og reducerer korrosionen i systemet. Ligeledes reduceres fejlvisning i mekanisk måleudstyr og fejl ved induktiv måling minimeres, hvorfor en mere pålidelig måling af energifor-bruget kan opnås.

Magnetstavene i filteret er placeret i lederør, som styrer væsken igen-nem et magnetfelt, genereret af magneter med skiftende polaritet. Dette inducerer et felt om selv de mindste partikler, og giver dermed en effektiv tilbageholdelse af partikler på ned til mindre end 1 mikron. Filteret vil aktivt tilbageholde ferromagnetiske partikler samt enkelte jern-oxider af typen Fe3O4, g-Fe2O4, d-Fe2O3 og andre blandingsoxider af Fe3O4, hvor spinelstrukturen FeO er substitueret af andre oxider, f.eks. CoO, MnO, NiO, ZnO, Cr2O3.

Magnetstavene er af typen HiFlux, som er specielt udviklet til formålet. De har i forhold til traditionelt anvendte keramiske magneter 7 gange stærkere magnetfelt, hvorved både effektivitet og kapacitet er øget væsentligt.

Ikke-magnetiske partikler tilbageholdes effektivt i filterposen. (Se end-videre datablad for filterposer).

Kapacitet: 2,4 - 210 m3/h
Filtrering: 1 - 100 µm
Tryk: 10 - 16 bar
Anvendelse: Industri

Produktspecifikationer

Hvor meget bør filtreres:

Normalt skal 5-15% af gennemstrømningen i hovedledningen filtreres. I transmissions systemer, der er karakteriseret ved en begrænset mængde cirkulerende væske og relativ høj væskehastighed, vil filtrering af 3-5% af hovedstrømmen være tilfredsstillende. Transmissions systemer er oftest isolerede kredsløb hvor forureningen er forholdsvis begrænset.

Hvor bør delstrømsfilteret installeres:

Delstrømsfilteret skal helst placeres i returledningen. Her er temperaturen lavest, hvilket øger effektiviteten af magneterne. Magneter mister ca. 0,2% af deres effektivitet for hver grad Celsius temperaturen øges.

Filter uniten bør placeres i den nederste del af systemet, da partikler bund-fældes og akkumuleres her. Snavs har en tendens til at bevæge sig i syste-met ved opstart og når gennemstrømningen ændres som følge af regulering eller trykstød. Det må derfor forventes at der ved disse lejligheder sker en hurtigere snavs opfyldning af filteret.

Ved tilslutning af delstrøms uniten til hovedledningen er det væsentligt at tilslutningen til indgangssiden af uniten monteres i bunden af hovedledningen. Dette er fordi snavs partiklerne bevæger sig langs bunden af rørledningen. Ligeledes bør tilslutningen placeres der hvor det må forventes at væ-skestrømmen i hovedrøret er laminar. Dette betyder at udtaget fra hovedled-ningen til uniten skal være mindst 8 til 10 gange rør diameteren i hovedled-ningen fra enten en bøjning, ventil eller andet armatur, der gør gennem-strømningen turbulent.

Design og fremstilling:

HiFlux Units fremstilles i en række varianter hvoraf standardiserede Units er vist på de efterfølgende sider. Alle Units opfylder gældende standarder og normer for trykbeholdere og er CE mærket. Alle filtre fremstilles som stan-dard i henhold til trykudstyrs direktivet 97/23/EF artikel 3, stk. 3, men kan leveres med godkendelse i henhold til kategori I, II, III eller IV.

Special udførelse fremstilles i samarbejde med vor konstruktionsafdeling.

Yderligere information

Filtrering

30 – 2000 µm

Tryk

16 bar

Kapacitet

4,5 – 243 m3/h

Du kunne også være interesseret i...

 • Auto-line® Automatfiltre L & LE

  Kapacitet: 20 - 66 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre XL & XLE

  Kapacitet: 27 - 110 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre M & ME

  Kapacitet: 9 - 27 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri
 • Auto-line® Automatfiltre ML & MLE

  Kapacitet: 12 - 47 m3/h
  Filtrering: 30 - 2000 µm
  Anvendelse: Hygiejnisk & Industri

Jeg er interesseret i at høre mere

Find en HiFlux partner nær dig

HiFlux Filtration A/S er specialiseret i at levere filterløsninger til industrielle formål. Virksomheden kan tilbyde flere end 20.000 kombinationsmuligheder inden for udvalget af standard filtre. Samtidig løses utallige specialopgaver tilpasset behovene hos de enkelte kunder. Derfor er rådgivning og problemløsning en vigtig del af virksomhedens aktiviteter.

Find partnere